Vedtægter:

 

§ 1:

Klubbens navn er ”SingleKlub2000”, og er hjemmehørende i Holstebro.

§ 2:

Klubbens formål og værdigrundlag er, at være et samlingspunkt for mennesker der er enlige/singler. – Via klubben kan der skabes kontakt til andre og formidles aktiviteter medlemmerne imellem. Af aktiviteter er der tilbud om f.eks. bowling, biograf, teater, ballet, foredrag, koncerter, cykelture, weekendture, fester m.m.

§ 3:

Adgang til deltagelse i klubbens aktiviteter forudsætter medlemskab. (Personer der evt. er interesseret i at være medlem af klubben, kan deltage indtil tre gange i klubbens aktiviteter, inden der kræves medlemskab). For at være medlem af klubben skal du være enlig, dog kan medlemmer, der finder sig en samlever eller bliver gift, fortsætte som medlem. Og partneren kan også optages som medlem. Par udefra kan ikke optages som medlemmer.

§ 4:

Klubben administreres af en bestyrelse, som er ansvarlig for opfyldelse af klubbens formål. Bestyrelsen tager imod nye ønsker og forslag fra klubbens medlemmer.

§ 5:

Klubbens drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, indtægter ved arrangementer, og offentlig tilskud som § 115 midler. Overskud fra foreningens virksomhed indgår i driften og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse

§ 6:

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 7:

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Alle vælges for 2 år ad gangen på en årlig generalforsamling i første kvartal. Ved generalforsamlingen i lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Og ved generalforsamlingen i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem. Suppleanterne til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen ved hver generalforsamling. Den første valgte er 1. suppleant ved næstfølgende konstituering af bestyrelse. Hvert år på generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 suppleant.

§ 8:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og bestyrelsen er ansvarlig for, at der bliver udfærdiget referat, som føres til protokols. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskabet skal foreligge revideret 14 dage før ordinær generalforsamling i første kvartal.

§ 9:

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

Velkomst v/formanden.
Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Formandens beretning.
Regnskab – fremlægges på generalforsamlingen. 
Fastsættelse af kontingent ved generalforsamlingen.
Behandling af indkommende forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleant.
Valg af revisorer og suppleant ved generalforsamlingen.
Eventuelt.

§ 10:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller senest 21 dage efter begrundet begæring er kommet formanden i hænde fra mindst 1/3 af medlemmerne.

§ 11:

Ændring af vedtægter kan vedtages på enhver generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt forslag herom er bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigende stemmer for.

§ 12:


Såfremt et medlem modarbejder klubbens interesser, eller der fra en del medlemmer klages til bestyrelsen over et enkelt medlems adfærd, er det bestyrelsens opgave at løse problemet. Eksklusion kan blive yderste konsekvens ved en enig bestyrelse, hvorefter medlemmet kan forsøge at få beslutningen ændret på en generalforsamling.

§ 13:

Opløsning af klubben kan kun vedtages på en for formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Klubbens eventuelle formue skænkes til en humanitær organisation.

Gældende fra 05/03 2017.